Enhanced Traffic Spirit: Optimizes advertising income through traffic exchange

 Tối ưu hóa thu nhập từ chương trình trao đổi lưu lượng Traffic Spirit


Enhanced Traffic Spirit


Trong vài viết trước, tôi đã chia sẻ cách chạy tối đa 03 ipts.exe/1PC để chạy quảng cáo cho trang a-ads.com. Tuy nhiên, nhiều bạn làm theo vẫn không thể tối ưu hóa thu nhập từ cách này được. Vậy nên tôi viết tiếp bài này chia sẻ cách thức tối ưu hóa từ việc thiết đặt tối ưu Traffic Spirit đến việc tối ưu hóa mã quảng cáo a-ads, cùng với việc kết hợp sao cho hiệu quả với các trang kiếm tiền thụ động có cpm rates cao.